Finansowanie

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW COOKIES W SERWISIE AUKCYJNYM WWW.AUTOAUKCJE.NET

 

 

I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administrator
 2. Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
 3. Możliwość wykorzystania Twoich danych w innym celu
 4. Dobrowolność podania Twoich danych osobowych
 5. Uprawnienia wobec Auto Centrum Wrocław w zakresie przetwarzanych danych
 6. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
 7. Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
 8. Udostępnienie Twoich danych innym podmiotom
 9. Okres przechowywania Twoich danych
 10. Uaktualnienie informacji
 11. Zastosowane zabezpieczenia
 12. Informacje dodatkowe

II WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Czym jest plik cookie
 2. Sposób wykorzystania plików cookies
 3. Samodzielna kontrola nad plikami cookies
 4. Sposób usunięcia plików cookies

III PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

Określenie podstawowych założeń.

Poniżej przedstawiamy sposoby i okoliczności otrzymywania przez nas informacji o Tobie. Opisujemy też, w jaki sposób wykorzystujemy te dane. Pamiętaj, że są to wyłącznie informacje o możliwych sposobach wykorzystania Twoich danych osobowych, z którymi możesz się spotkać odwiedzając nasz serwis, dokonując u nas zakupu czy korzystając z naszych usług. W każdym z przypadków, otrzymasz dodatkowo jasną informację dotyczącą celu przetwarzania Twoich danych, a w niektórych przypadkach, będziemy dodatkowo potrzebowali Twojej wyraźnej zgody (np. wysyłanie informacji handlowych). Poprosimy Cię wtedy o wyrażenie takiej zgody, informując czego ona dotyczy oraz o Twoich prawach. Przetwarzanie Twoich danych przez Auto Centrum Wrocław Sp. z o.o. odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to zarówno krajowych przepisów, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej.

Przede wszystkim jednak:

 • Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bo jest to niezbędne do rejestracji konta w naszym serwisie aukcyjnym oraz do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z wygraną przez Ciebie licytacją.

 

 • Podając nam dane, które nie są niezbędne do założenia konta w naszym serwisie – wyrażasz zgodę także na ich przetwarzanie np. w celu ułatwienia nam bezpośredniego kontaktu z Tobą w razie zaistnienia takiej konieczności, pozostającej w związku z usługami serwisu aukcyjnego.
 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administrator

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Auto Centrum Wrocław Sp. z o.o., ul. Królewiecka 66, 54-117 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746791 NIP: 8943132127, REGON: 381163528. zł.

 

W określonych przypadkach, korzystając z niektórych z usług, możemy Cię poprosić o przekazanie swoich danych innemu Administratorowi (np. dostawcy usługi płatności online). Będzie to jednak jasno wynikało z informacji, którą otrzymasz od nas w momencie zebrania Twoich danych.

 

 1. Dane kontaktowe, pod którymi możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z wyznaczoną przez nas osobą, w wygodny dla Ciebie sposób:

adres e-mail: info@autoaukcje.net

telefon: +48 71-726-02-02

adres pocztowy: Auto Centrum Wrocław Sp. z o.o., ul. Królewiecka 66, 54-117 Wrocław.

 

 1. Możliwość wykorzystania Twoich danych w innym celu

Niezależnie od celu bezpośredniego, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe celu także w innych celach:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz umożliwienia Ci korzystania z serwisu aukcyjnego www.autoaukcje.net, w tym dokonywania transakcji na naszej platformie i wykonania płatności;
 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy), a także w celu podejmowania czynności zmierzających do zawarcia z nami umowy na Twoje wyraźne żądanie;
 • kontaktowania się z Tobą w innych celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Auto Centrum Wrocław, którym jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych www.autoaukcje.net oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • prowadzenie badań i analiz serwisu między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności przez formularz kontaktowy „kontakt” w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

 1. Dobrowolność podania Twoich danych osobowych

Auto Centrum Wrocław wymaga podania przez Ciebie wskazanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych, aby móc zarejestrować Cię jako użytkownika, a następnie zawrzeć i wykonać umowę, w związku z każdą transakcją dokonaną przez Ciebie na www.autoaukcje.net bez konieczności ponownego pobierania od Ciebie danych. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zarejestrować konta użytkownika ani zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszego serwisu aukcyjnego w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z opisanych wyżej funkcjonalności naszego serwisu.

 

 1. Uprawnienia wobec Auto Centrum Wrocław w zakresie przetwarzanych danych Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:
 2. prawa do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
 3. prawa dostępu do swoich danych osobowych,
 4. prawa do poprawiania, uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych osobowych – gdy z jakiegoś powodu są one nieprawidłowe, niekompletne lub uległy dezaktualizacji,
 5. prawa do usunięcia danych („bycia zapomnianym”); możesz z niego skorzystać, gdy: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Auto Centrum Wrocław; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku
 6. prawa do ograniczenia przetwarzania; możesz z niego skorzystać, gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 7. prawa do przenoszenia danych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
 8. prawa wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych – gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a uzasadniony interes Administratora nie jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 9. prawa do niepodlegania profilowaniu – Administrator nie profiluje danych w rozumieniu przepisów RODO,
 10. prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

;

 

 1. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 1. Udostępnienie Twoich danych innym podmiotom

Auto Centrum Wrocław może powierzać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają w szczególności usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, audytowe czy kurierskie. Usługodawcy ci, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Zobowiązujemy ich również do stosownego zabezpieczenia Twoich danych i zachowania ich w tajemnicy. Auto Centrum Wrocław może także udostępniać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, upoważnionym do otrzymania takich danych na mocy stosownych przepisów.

 

 1. Okres przechowywania Twoich danych

Auto Centrum Wrocław przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji danej umowy, usługi czy transakcji. Czas ten każdorazowo jest wskazywany przy każdej z dokonywanych przez Ciebie czynności, które wymagają podania danych osobowych. Twoje dane mogą być przez nas przechowywane także dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Auto Centrum Wrocław zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 1. Uaktualnienie informacji

Strona www.autoaukcje.net będzie uaktualniana okresowo, aby odzwierciedlać te zmiany i odpowiadające im zmiany w naszych praktykach dotyczących traktowania informacji. Korzystając ze Strony internetowej www.autoaukcje.net, akceptujesz zasady przedstawione na niej, jak to zostało zaznaczone na początku. Każde kolejne wejście na www.autoaukcje.net, które będzie nosiło datę późniejszą od daty opublikowania nowej wersji niniejszej Strony, będzie uważane za Twoją akceptację zasad zawartych w jej treści. Dlatego właśnie zachęcamy do odwiedzania tej strony zawsze, kiedy przekazujesz nam swoje dane osobowe.

 

 1. Zastosowane zabezpieczenia

Serwis www.autoaukcje.net zaopatrzono w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Chronimy wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie mogły wejść w posiadanie osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników AutoCentrumWrocław oraz podmiotów powołanych do przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Informacje dodatkowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje w ramach serwisu http://www.autoaukcje.net.  W serwisie mogą być umieszczone odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, w których niniejsza polityka nie obowiązuje. Auto Centrum Wrocław nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach WWW, do których odnośniki zawarte są na stronie www.autoaukcje.net.

W przypadku zmian obowiązującej polityki prywatności, zostaną one ogłoszone na tej stronie.

 

II WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

 

 1. Czym jest plik cookie

Dla potrzeb polityki wykorzystywania plików cookies, znaczenie tego słowa jest tożsame ze znaczeniem określonym w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz w przepisach Prawa telekomunikacyjnego.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony internetowej. Sprzedający nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych użytkowników serwisu aukcyjnego www.autoaukcje.net.

 1. Sposób wykorzystania plików cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości serwisu aukcyjnego www.autoaukcje.net i optymalizacji korzystania z tych stron. Pliki cookies służą również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć sposób korzystania użytkownika z serwisu aukcyjnego www.autoaukcje.net, co umożliwia ulepszanie ich zawartości.  Pliki cookies wykorzystywane są również w celu utrzymywania sesji użytkownika serwisu, np. podczas dokonywania zakupu, czy uczestnictwa w licytacji.

W ramach serwisu aukcyjnego www.autoaukcje.net stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „stałe” oraz „sesyjne”. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies „sesyjne” są tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania albo opuszczenia strony internetowej albo wyłączenia przeglądarki internetowej.

 • W ramach Serwisu aukcyjnego www.autoaukcje.net są stosowane są następujące funkcjonalne rodzaje plików cookies:
 • pliki cookies „safe” umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa,
 • „konieczne” pliki cookies, powalające na korzystanie z usług dostępnych w ramach działania sklepu internetowego www.autoaukcje.net,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, pozwalające na  zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze serwisu aukcyjnego www.autoaukcje.net,
 • „reklamowe” pliki cookies, pozwalające na dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich preferencji.

W szczególności serwis aukcyjny www.autoaukcje.net wykorzystuje pliki cookies w następujący sposób:

 • – prezentacja treści – zabezpieczenie przed wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
 • – obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 • – statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin serwisu aukcyjnego www.autoaukcje.net.
 1. Samodzielna kontrola nad plikami cookies

Użytkownik serwisu aukcyjnego www.autoaukcje.net może wyrazić zgodę na instalację i używanie plików Cookies. Użytkownik może samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie, służące do przeglądania stron www. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

 1. Sposób usunięcia plików cookies

Sposób usunięcia zależy od używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Informacje o tym, jak usunąć pliki Cookies, dla najbardziej typowych przeglądarek zamieszczone są na następujących stronach internetowych:

 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Pliki cookies mogą być wykorzystywane także przez partnerów oraz reklamodawców, współpracujących z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe Użytkowników.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej (opcja jest dostępna w większości typowych przeglądarek).

 

 

III PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Potrzebujesz pomocy?

Biuro Obsługi Klienta